Klantenservice

GAT -ALGEMENE VOORWAARDEN voor Alternatieve / ComplementaireTherapeuten

Opgesteld op 1 april 2019 te Zoetermeer


Opgesteld in deeerste maanden van 2019 door Mr. Suzanne van Dijsseldonk,GAT-commissielid. Auteursrecht: https://gatgeschillen.nl/


1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn vantoepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstigeaanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichtehandelingen waarbij Nayana Coaching (ingeschreven in hethandelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 7676543 ) of (één van) haar eigena(a)ren / bestuurder(s),verder aangeduid als “ Rianne Hoeksma ”, is betrokken,alsmede op alle gevolgen daarvan.

b. Afwijkingen van deze algemenevoorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingenuitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen.Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomenafwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstigeovereenkomsten.

c. Andere algemene voorwaarden,waaronder die van de patiënt/cliënt, hoe deze ook worden vermeld ofgenoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussenpartijen en worden op voorhand afgewezen.


2. Begrippen

In deze overeenkomst dient te wordenverstaan onder:

a.Zorgaanbieder: therapeut(natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een (ofmeerdere) erkende beroepsorganisatie(s) genaamd  NayanaCoaching ;

b.Overeenkomst: gesloten(behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de patiënt/cliënt

c.Partijen: Zorgaanbieder enpatiënt/cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)

d.Wkkgz: Wet kwaliteit klachten engeschillen zorg.


3. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van dezorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin eentermijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelingeinformatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan,zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand dooreen schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door depatiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierinwijzigingen worden aangebracht door de patiënt/cliënt, dan komt deovereenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk metdie wijzigingen heeft ingestemd.

Een overeenkomst kan zowel een lossebehandeling als een traject van behandelingen betreffen.


4. Duur overeenkomst en ontbinding

a.Tenzij in de overeenkomst andersis bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q.losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiodekan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ookstilzwijgend) worden verlengd.

b.Ieder der partijen is,onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente,gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst metonmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

-De wederpartij één of meer vanhaar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haarverplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende briefvoor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) vandusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze inredelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

-Voor de wederpartij faillissementof surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan welmaatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of stakingvan de onderneming.

c.Enig recht van de patiënt/cliëntop verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder metwelke vordering ook van de patiënt/cliënt op de zorgaanbieder isuitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde hetrecht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op depatiënt/cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die depatiënt/cliënt heeft op de zorgaanbieder.


5. Annulering

a.Annulering van afsprakenvoortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór hetafgesproken tijdstip te geschieden.

b.Voor annulering van afsprakengelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

-Bij annulering tot 48 uur vooraanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.

-Bij annulering 24 uur voor aanvangvan een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag de afspraakverschuldigd.

-Bij annulering binnen 24 uur vooraanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedragvoor de afspraak verschuldigd.

-Indien een consult op verzoek vaneen patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is depatiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van deafspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% vanhet bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van deafspraak het volledige bedrag.

-Indien annulering niet of te laatgeschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en)in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle indeze door hem/haar gemaakte kosten.

-De zorgaanbieder is in redelijkheidgerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.


6. Geheimhouding, dossierbeheer eninzagerecht.

a.De zorgaanbieder zal alleinformatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bijde uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en dezeinformatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zoverzorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemmingheeft verkregen.

b.De zorgaanbieder zal eengeheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haarmedewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakeldederden.

c.De zorgaanbieder zal rapportagesover behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van depatiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.


7. Overmacht

Indien de zorgaanbieder haarverplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of nietbehoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kanworden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar nietuitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen deorganisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personendie met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden deverplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waaropzij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.


8. Facturering en betaling

a.Alle prijzen zijn in Euro?s (€).Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. / omzetbelasting, tenzijuitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.

b.Dienstverlening voor particulierepatiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aande therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een factuur teworden voldaan.

c.Dienstverlening voorpatiënten/cliënten niet zijnde particulieren, zal door dezorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekeningworden gebracht.

d.Facturering vindt plaats op basisvan de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallenverrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

e.Tenzij schriftelijk andersovereengekomen dient de patiënt/cliënt binnen 14 dagen nafactuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbiederte betalen.

f. Indien na de datum van detotstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren eenverhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomenprijs dienovereenkomstig te verhogen.

g.De zorgaanbieder is gerechtigdieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

h.Indien sprake is van een trajectkunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.

i.Bij overschrijding van debetalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestellingis vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haarverplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van dedatum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Dezorgaanbieder zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen vanvernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. Depatiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over hetopenstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komenalle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van depatiënt/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten,deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig degeldende c.q. gebruikelijke tarieven.


9. Aansprakelijkheid

a.Bij de uitvoering van dedienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van eeninspanningsverplichting.

b.De zorgaanbieder geeft op geenenkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enigewijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijdedan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de patiënt/cliëntvoordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbaretekortkoming van de zorgaanbieder.

c.De zorgaanbieder is op geen enkelewijze aansprakelijk voor gevolgschade.

d.De zorgaanbieder is nietaansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat depatiënt/cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijkeadviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

e.De aansprakelijkheid van dezorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar-eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichtediensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.

f.In alle gevallen is iedereaansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welkein rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt, dan wel tot maximaalhet bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgeslotenaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

g.De zorgaanbieder is op geen enkelewijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de doorhem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.


10. Toepasselijk recht engeschillen

a.Op de dienstverlening van dezorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.

b.In geschillen voortvloeiend uit ofverband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbiederuitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis tenemen.

11. Overige bepalingen

a.Indien één of meerdere artikelenvan huidige algemene voorwaarden nietig worden verklaard, doet ditgeen afbreuk aan de geldigheid van de overige artikelen van huidigealgemene voorwaarden.


DISCLAIMER

De informatie op huidige website isgeen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geenrechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaarvan de website aansprakelijk voor schade die direct of indirectontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor eenbehandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van eenreguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GATerkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige websiteworden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/ofcomplementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging enof verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op dezewebsite vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemmingvan de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.


NB:

Ditdocument ?GAT- algemene voorwaarden? wordt door GAT kosteloosgedeeld met therapeuten aangesloten bij het GAT. Het gebruik vanhuidig document is voor eigen risico van de therapeut; GAT is nietaansprakelijk voor het gebruik er van. GAT deelt dit document tevensmet andere therapeuten indien dit met GAT schriftelijk overeengekomenis. GAT heeft hierbij als doel zich onbezoldigd in te zetten voor deprofessionalisering van de complementaire zorg in Nederland.Auteursrecht https://gatgeschillen.nl/.De GAT behoudt zich het recht om een schadevergoeding te eisen vanvaststelling van eventuele breuken van dit auteursrecht evenals hetgebruiken van dit document zonder verwijzingen naar de GAT.

Notitie vanGAT-commissielid Mr. Suzanne van Dijsseldonk:

??Het gebruikvan dit document is op eigen risico is en ik adviseer nog juridischadvies in te winnen over eventuele aanpassing en/of advies over hetgebruik ervan.??